Home
pijlpijl
Wedstrijd 9 woningen
project architectuur
Wedstrijdontwerp: Sociaal woonproject - Smedenstraat te 8300 Knokke-Heist

Rekening houdend met de omgeving (o.a. oriëntatie, aanwezigheid van de GB…) werd geopteerd om 9 aaneengesloten woningen te creëren, langsheen de straat. Op deze wijze worden de tuinen en leefruimtes afgeschermd van het verkeer, waarbij er een optimale oriëntatie aanwezig is.

Gezien er diverse gebouwenhoogtes en typologieën het straatbeeld kenmerken, wordt er aan de linkerzijde gestart met lage volumes (in analogie met de woningen in de verkaveling). Uiteindelijk ‘evolueert’ het project naar een hoger volume aan de rechterzijde, in analogie met de hogere bouwvolumes rondom de rotonde (GB en o.a. torengebouwtje). De dakbekroning fungeert hierbij als een nieuwe ‘landmark’-functie, die het project een eigen cachet biedt. Het mag immers niet de bedoeling zijn om te vervallen in het cliché van de ‘typische sociale woonwijk’.

De voorgevellijn wordt gekenmerkt door een dynamische gevelritmiek, t.g.v. de telkens vooruitgeschoven geveldelen. Op die wijze ontstaat er een interessant gevelspel, zeker gezien vanaf het rond punt, wat tevens een zachte overgang inhoudt tussen enerzijds de rijwoningen links in het straatbeeld en de openheid aan het rond punt anderzijds.

De driehoekige vorm van het perceel resulteert in een minder bruikbare zone achteraan het perceel. Deze zone wordt ingevuld door parkings (of indien nodig garages). Door de aanwezigheid van de GB aan de rechterzijde, wordt gekozen om alle circulatie dan ook langs de rechterperceelsgrens te laten verlopen. Op die wijze wordt de rust t.a.v. de open bebouwing aan de linkerzijde gevrijwaard. Bij de buitenaanleg is er de nodige aandacht te besteden aan groen-inbreng, zeker in de parkeerzone en t.o.v. de woningen links van het perceel. Wij stellen ook voor om de huidige bushalte een 15m naar links te verplaatsen, alwaar we een zitbank voor de wachtenden kunnen integreren in het project.

Projectopbouw:
Het gebouwenvolume is samengesteld door woningen van diverse types, doch telkens met eenzelfde basistypologie. De woningen hebben een overmeten breedte van 510cm. Binnen deze modulemaat kunnen woningen type 1/2, 2/3 en 3/4 geconcipieerd worden. Huidig project omvat 9 woningen, waarvan:
2 woningen van type 1/2
4 woningen van type 2/3
3 woningen van type 3/4 (incl. de ‘kop’-woning met eigen carport)


Indien het bestuur bijvoorbeeld meer woningen wenst van het type 2/3, dan is dit makkelijk aanpasbaar omwille van het toegepaste modulesysteem. Het is dus de variabele bouwdiepte die het woningtype bepaald.

Omwille van de relatief grote bouwdiepte (tot 15m) worden centraal in de woning patio’s voorzien. Deze zorgen voor voldoende lichtinval, en bieden een verruimend effect naar leefbaarheid toe. Deze buitenruimte zal a.h.w. deel uitmaken van de binnenruimte. De ‘kop’-woning is van een andere typologie, die perfect aansluit in de rij en die de woningengroep afwerkt (cfr. landmarkfunctie). Het woongedeelte situeert zich daar op de verdieping, zodoende geen hinder te ondervinden van het verkeer naar de achtergelegen parkeerzone. Het gemis van een tuintje wordt gecompenseerd door een ruim terras. Bovendien beschikt deze woning over een eigen carport. De voorgevel weerspiegelt, en sluit aan op de essentie van het straatbeeld:

het volumespel is een overgangsvorm tussen enerzijds de statische rijhuizen en lage open bebouwing links van het perceel, en anderzijds de dynamiek en hogere bouwvolumes aan de rechterzijde van het perceel.

Opdrachtgever: Sociale bouwmaatschappij ‘t Heist Best c.v.b.a.

Wedstrijdontwerp 2007 – Niet weerhouden.